N.V. Guy Van Tornhout

Group VT – NV Guy Van Tornhout
BTW BE0451 498 673

Kortrijksesteenweg 90E
B-9830 Sint-Martens-Latem

Algemeen

Bestellingen door of aan de N.V. Guy Van Tornhout – hierna kortweg aangeduid als GVT – brengen automatisch de aanvaarding van de hiernavermelde voorwaarden mee. Geen enkele voorwaarde van een leverancier of van een koper/besteller zal aanvaard worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van GVT.

Art.1: Aanbod – Prijzen

Alle offertes van GVT zijn steeds vrijblijvend en komen bij niet uitdrukkelijke aanvaarding door de koper binnen de 30 dagen na datum ervan, automatisch te vervallen. De prijzen in offertes/bestelbons worden steeds uitgedrukt in EURO, exclusief B.T.W., recupel en/of andere fiscale lasten of heffingen. De opgegeven prijzen zijn steeds netto en gelden voor in onze zaak afgenomen goederen. Kosten van opslag, kosten voor behandeling van de goederen, verzekering, transportkosten en eventuele douanerechten of andere taxen, zijn nooit inbegrepen en zullen de koper in rekening worden gebracht. Van de algemene voorwaarden afwijkende condities/bepalingen zullen steeds uitdrukkelijk worden vermeld in de offertes/bestelbons. De offertes/bestelbons behelzen enkel en alleen de omschreven goederen en/of plaatsingen.
De opgegeven prijzen voor de plaatsing van toestellen zijn steeds indicatief, dit zowel wat de uitvoeringstijd ervan betreft, alsook wat het gebruik van eventuele bijkomende adapters, bekabeling, edm. Betreft (niet limitatieve opsomming). De kostprijs van plaatsing is geen vaste prijs, doch zal steeds een raming zijn waarbij wordt uitgegaan van een inschatting van de duurtijd op basis van een aanwezigheid van alle benodigde voorzieningen voor de plaatsing en de afwezigheid van plaatsingsverhinderende gebreken, zoals daar bijvoorbeeld zijn: de afwezigheid van stroompunten, afwezigheid van bekabeling, afwezigheid van een pulsegever voor gps-toestellen, niet-compatibiliteit van de toestellen met de bestaande bekabeling, afwezigheid van zekeringen edm. (niet limitatieve opsomming). De totale plaatsingskost bedraagt steeds het aantal gepresteerde uren aan het opgegeven uurtarief, vermeerderd met de voorziene plaatsingsmaterialen of – accessoires, en eventueel vermeerderd met de bijkomend benodigde materialen. Alle niet uitdrukkelijk in de offertes van GVT beschreven goederen of plaatsingswerken, worden steeds “in regie” uitgevoerd.

Art.2: Bestellingen

Alle verkopen door GVT zijn bindend door ondertekening van de offerte of bestelbon door de koper. GVT behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren in het geval dat de bestelde goederen niet beschikbaar zouden zijn bij haar leverancier of de fabrikant, en dit zonder dat de koper hierbij aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege GVT. GVT behoudt zich eveneens het recht voor om bestellingen te annuleren wanneer blijkt dat de koper te kort komt aan zijn verbintenissen, uitstel van betaling of gerechtelijk akkoord aanvraagt, het faillissement wordt uitgesproken edm. In geval van annulatie van de bestelling door GVT in één van voornoemde gevallen, zal de koper in geen geval aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. In geval van annulatie van de bestelling door de koper, behoudt GVT zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, dan wel de ontbinding van de overeenkomst, waarbij de koper alsdan een forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn ten belope van 30% van de waarde van de bestelling, en dit onverminderd de vergoeding van de kosten ingevolge de annulatie van de bestelling.

Art.3: Betalingsvoorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verkopen door GVT, andere dan toonbank- of contante verkoop,betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, en dit op de zetel van GVT te Sint-Denijs-Westrem en steeds in EURO. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een schadevergoeding die conventioneel is vastgesteld op 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum van 75,00 EURO (onverminderd eventuele gerechtskosten en de vergoeding voor de invorderings- en advocatenkosten overeenkomstig de wet van 02.08.2002 op de betalingsachterstand) evenals met de verwijlintresten gelijk aan het tarief van het kaskrediet van GVT, met een minimum van 7 % per jaar. Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag heeft verder tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn of indien afbetalingsmodaliteiten bedongen werden. Alle bank- en wisselkosten gepaard gaande met de betaling vallen steeds ten laste van de koper/besteller. Het factuurbedrag is, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, steeds een netto-bedrag waarop geen korting meer kan toegestaan of toegepast worden, zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) korting voor contante betaling, hoeveelheidskorting edm. Schuldvergelijking is, behoudens andersluidend schriftelijk beding, niet toegestaan.

Art.4: Zekerheidstellingen

GVT behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen van de koper/besteller te eisen. Bij weigering hiertoe door de koper/besteller behoudt GVT zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege GVT en onverminderd het recht van GVT op schadevergoeding vanwege de koper/besteller. In geval van financiering zal een bestelling slechts definitief worden mits ontvangst van het schriftelijk akkoord van de bank- of kredietinstelling, en mits ondertekening van een persoonlijke borgstelling door de koper/besteller.
Indien de financiering geweigerd wordt, heeft GVT het recht de bestelling in haar geheel éénzijdig te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege GVT, en onverminderd het recht van GVT op schadevergoeding.

Art.5: Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen, verzendings – en uitvoeringsdata zijn steeds louter indicatief. De voorziene duurtijd voor plaatsing van toestellen is eveneens steeds indicatief, en inzonderheid afhankelijk van de aanwezigheid van de nodige voorzieningen en de afwezigheid van onvoorzienbare plaatsingsverhinderende gebreken. GVT kan er voor opteren om de leverings-, verzendings-, uitvoerings – of plaatsingdatum om welke reden ook, te verschuiven. In geen geval kan – om welke de reden ook – een vertraging in de levering of verzending van de goederen of de uitvoering/plaatsing, dan wel een verschuiving of een gedeeltelijke levering, aanleiding geven tot annulatie/verbreking van de bestelling door de koper en/of recht geven op enige schadevergoeding vanwege GVT. GVT zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de koper/besteller zou kunnen lijden ingevolge een vertraging in de levering, verzending, uitvoering of plaatsing, dan wel gedeeltelijke levering. In het geval van overmacht (zoals daar ondermeer zijn : een gebrek aan grondstoffen, stakingen, gebrek aan transportmiddelen, beschadiging of vernieling van onze gebouwen, onvoorziene overheidsbeslissingen, weersomstandigheden, oorlog, exploitatieproblemen, het niet kunnen bevoorraden tegen een economisch verantwoorde prijs (niet limitatieve opsomming)) behoudt GVT zich steeds het recht voor de overeenkomst van harerzijds te verbreken en dit zonder dat de koper/besteller hiervoor aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege GVT. In het geval van onmogelijkheid tot levering, zal GVT alle eventuele door de besteller betaalde voorschotten terugbetalen, echter zonder dat de besteller aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege GVT.

Art.6: Klachten

Bij de levering en/of plaatsing van de goederen dient de klant de geleverde hoeveelheden te controleren en de goederen en/of hun plaatsing na te zien, en dient de leveringsbon afgetekend te worden voor ontvangst. Enkel klachten met betrekking tot zichtbare gebreken die op de leveringsbon werden vermeld, zullen worden aanvaard. Aanvaarding door de koper onder voorbehoud, zonder enige formulering van klacht, wordt niet aanvaard. De ingebruikname van de geleverde en/of geplaatste goederen door de klant zal steeds aanzien worden als de aanvaarding ervan en zal derhalve op geen enkele wijze aanleiding kunnen geven tot klachten wegens gebreken die als zichtbaar worden gekwalificeerd. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan goederen of werken en/of klachten nopens de facturatie dienen steeds te geschieden bij per post aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering der goederen of werken, respectievelijk factuurdatum, en dienen steeds uitdrukkelijk gemotiveerd/omschreven te worden. De betaling van de facturen of de afbetaling ervan, zal in geen geval afhankelijk kunnen gesteld worden van een eventuele vervanging of herstelling van de geleverde en/of geplaatste goederen.

Art.7: Eigendomsclausule

Verkochte goederen blijven eigendom van GVT tot de algehele betaling van het factuurbedrag door de koper of in voorkomend geval, tot voldoening van de laatste termijnbetaling en inclusief eventuele verschuldigde rente, schadevergoeding en bijkomende (gerechts)kosten.
Het eigendomsvoorbehoud door GVT is eveneens van toepassing in geval van faillissement van de koper in toepassing van art. 101 e.v. van de Faillissementswet, alsook in geval van inbeslagneming door een gerechtsdeurwaarder, en dit alles ongeacht of de betrokken facturen al dan niet ter griffie van de Rechtbank van Koophandel werden neergelegd. Tot hun algehele betaling mogen de geleverde goederen door de koper niet verkocht, verwisseld, weggegeven, verplaatst of afgestaan worden aan derden, noch in pand gegeven worden. In geval van beslag op deze goederen, dient de koper GVT hiervan onmiddellijk in te lichten alsook dient de koper deze verkoopsvoorwaarden aan de gerechtsdeurwaarder mee te delen.

Art.8: Garantie aansprakelijkheid

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 01.09.2004 op de bescherming van de consument, genieten alle aan de verbruiker door GVT verkochte goederen een waarborg van 2 jaar, behoudens de bij de wet voorziene uitzonderingen, en voor zover het fouten betreft die voorkomen bij normale aanwendings- en gebruiksdoeleinden. Door GVT verkochte goederen die vallen buiten het toepassingsgebied van voornoemde wet genieten een waarborg van 1 jaar. De door GVT uitgevoerde plaatsingen genieten een waarborg van 1 jaar, voor zover de geplaatste toestellen bij GVT werden aangekocht. De garantie is echter steeds beperkt tot de herstelling van het betreffende goed, of de vervanging ervan. Eventuele verplaatsingskosten en/of kosten voor uit- of inbouw van de toestellen blijven steeds ten laste van de klant. In geval van terugzending door de koper, dienen de defecte goederen steeds op diens kosten naar de zetel van GVT gestuurd te worden.
De waarborg dekt steeds enkel en alleen de defecte goederen of onderdelen zodat GVT aldus op geen enkele wijze aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen lijden, zoals daar bijvoorbeeld (doch niet limitatief opgesomd) zouden kunnen zijn vertraging in de productie. Wijzigingen aan de verkochte goederen en/of aan de plaatsing/installatie verricht door de klant of door derden, ongevallen of verkeerd gebruik ervan, zal geen aanleiding kunnen geven tot enige waarborg.
Klachten nopens beschadiging van goederen veroorzaakt door weersomstandigheden, alsook door brand, water, grote hitte, overbelasting of andere onvoorzienbare redenen, worden in geen geval aanvaard. GVT kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan onroerende goederen in het algemeen, gebouwen en/of hun inhoud, noch voor schade aan rollend materiaal, goederen in het algemeen of personen. De waarborg/verantwoordelijkheid van GVT is in alle gevallen steeds uitdrukkelijk beperkt tot de prijs van de door GVT verkochte goederen en/of uitgevoerde plaatsingen.

Art.9: Transport

Voor alle leveringen binnen België zal steeds een forfaitaire transportkost van 12,50 EURO in rekening worden gebracht. Leveringen buiten de landsgrenzen, zullen worden aangerekend aan het op dat ogenblik geldende tarief van de transporteur. De leveringen vertrekken steeds vanop de zetel van GVT, met verpakking en worden geacht aanvaard te zijn door de koper bij vertrek. De goederen worden derhalve steeds op risico van de koper bevracht, vervoerd en geleverd.

Art.10: Aanvaarding terugname

De gehele of gedeeltelijke benuttiging van de geleverde goederen heeft steeds de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Verkochte goederen worden niet teruggenomen, behoudens andersluidend schriftelijk beding en mits de goederen volstrekt ongebruikt zijn, en zich in hun oorspronkelijke verpakking bevinden. In het geval van een onjuiste uitvoering van de bestelling, verbindt GVT er zich toe om op het eerste verzoek van de koper, de vergissing voor haar rekening te vervangen of, in het geval van een fout in de plaatsing, deze te herstellen.

Art.11.: Verbreking van de overeenkomst

In geval van annulatie van de bestelling, weigering van de bestelde goederen of stopzetting van de werken door de koper, zal een minimale forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het bedrag van de totale bestelling verschuldigd zijn door de koper/besteller. Indien de schade voorspruitend uit de verbreking van de overeenkomst door de koper hoger ligt dan voornoemde minimale vergoeding, dan zal de koper eveneens gehouden zijn tot deze schade. Bij niet naleving van de betalings- of andere voorwaarden behoudt GVT zich steeds het recht voor de bestelling in haar geheel éénzijdig op te schorten of te annuleren, zonder dat de koper/besteller aanspraak zal kunnen maken op enige vergoeding vanwege GVT, en onverminderd het recht van GVT op schadevergoeding vanwege de koper.

Art.12: Geschillen – Toepasselijk recht – Bevoegdheid

Alle overeenkomsten met GVT worden beheerst door het Belgisch recht.

Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement van de zetel van GVT bevoegd, inzonderheid het Vredegerecht van het Tweede Kanton Gent en de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel te Gent, dit afhankelijk van de bevoegdheid ratione materiae.